British Shorthair, British Shorthair cat breed standard, British Shorthair cat breed information, British Shorthair cat pictures, British Shorthair cat breed facts, British Shorthair cat breed history, cats, British Shorthair personality, British Shorthair appearance, British Shorthair Health, British Shorthair cat breeders, British Shorthair cats for sale, British Shorthair kittens for sale